2. Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji

2. Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji

2018-03-28T07:34:50+00:00

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Goriški regiji (RGS Goriške regije) za bančne kredite, ki jih Razvojna agencija ROD kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Goriške regije in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Goriške regije.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Goriški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr.

Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: Ajdovščina, Brda, Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.

Skupen garancijski potencial RGS Goriške regije znaša 2.446.144,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), ki na dan objave tega razpisa znaša 764.420,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4 za bančne kredite.

Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 16.5.2018.

Za vse dodatne informacije o javnem razpisu pridobite v delovnih dneh od 8.00 do 15.00 ure na tel. št. 05/ 365 36 02.

Objava: Uradni list RS št. 31/2017, z dne 23. 6. 2017

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
– Besedilo javnega razpisa
– Navodila za izdelavo popolne vloge in merila za ocenjevanje vlog
– prijavni obrazci:
– OBR št. 1: Prijavni list za pridobitev garancije RGS Goriške regije

  • Priloga št. 1: popis premoženja osebnega poroka
  • Priloga št. 2: popis upravičenih stroškov

– OBR št. 2: Izjava o prejeti višini državne ali »de minimis« pomoči,
– OBR št. 3: Vzorec Pogodbe o izdaji garancije,
– OBR št. 4: Vzorec Besedila garancije,
– OBR št. 5: Vzorec vmesnih in končnih poročil,
– OBR št. 6: Vzorec zahtevka za koriščenje kredita,
– OBR št. 7: Vzorec opreme ovojnice in
– Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Goriške regije

Pomembni dokumenti:
– Splošni pogoji delovanja Regijske garancijske sheme v Goriški regiji,
– Poslovnik o delu Kreditno-garancijskega odbora regijske garancijske sheme v Goriški regiji,
– Pravilnik o delovanju regijskih garancijskih shem,
– Pravilnik o kriterijih za odlog, spremembo dinamike plačil, obročno plačilo in odpis obveznosti do Regionalnega sklada,
– Pravilnik o izterjatvi dospelih neplačanih terjatev

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE