Učne delavnice

2019-01-08T14:00:05+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 18. 12. 2017

Rok za oddajo: od 15. 1. 2018 do porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 2018

Učna delavnica poteka kot 6-mesečno praktično usposabljanje pod strokovnim vodstvom notranjega in zunanjega mentorja, ki ga zagotovi delodajalec:

Učne delavnice se izvajajo pri delodajalcih, ki imajo status socialnega ali invalidskega podjetja ali so zaposlitveni centri. Brezposelne osebe, katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve, se k njim vključijo v delovni proces na konkretnem delovnem mestu ter se pod strokovnim vodstvom internega in zunanjega mentorja praktično usposabljajo v izbranem programu učne delavnice.

Posamezne programe učnih delavnic prijavi delodajalec z oddajo ponudbe na objavljeno javno povabilo. Osebe se vključijo v usposabljanje na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.

V socialna in invalidska podjetja se lahko vključijo brezposelne osebe, ki so prijavljene pri Zavodu in izpolnjujejo vsaj še enega od naslednjih pogojev:
– so dolgotrajno brezposelne (vsaj 24 mesecev),
– imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo,
– so starejše od 55 let,
– so iskalci prve zaposlitve in vsaj 6 mesecev brezposelne,
– imajo status invalida in niso vključene v zaposlitveno rehabilitacijo,
– so v programu oz. po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog,
– jim še ni preteklo eno leto od prestane kazni zapora oziroma so v času pogojnega odpusta in vsaj 6 mesecev brezposelne,
– so pripadniki romske skupnosti,
– so zaključile program socialne aktivacije.

V zaposlitvene centre se lahko vključijo brezposelne osebe, ki so prijavljene pri Zavodu ter imajo status invalida in niso vključene v programe zaposlitvene rehabilitacije.

Usposabljanje traja 6 mesecev. Po zaključenem usposabljanju delodajalec pripravi poročilo o uspešnosti, z opisom pridobljenih veščin, znanj in spretnosti, en izvod izroči tudi udeležencu.

Notranji mentor lahko hkrati usposablja največ dve osebi. Opraviti mora najmanj 60 ur mentorstva na mesec s ciljem, da pridobivate znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje, znači+K52lne za delovno mesto, na katerem se usposabljate.
Zunanji mentor mora opraviti najmanj 12 ur mentorstva v celotnem obdobju učne delavnice. Pomaga vam premagovati težave, ki so običajno posledica dolgotrajne neaktivnosti oziroma brezposelnosti, invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir ipd.
Praktično usposabljanje v učni delavnici poteka brez delovnega razmerja. V tem času vas vodimo v naši evidenci udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja.

Učna delavnica traja največ 5 dni v tednu, praviloma od ponedeljka do petka, polni delovni čas. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi učnih delavnic. Povrnemo vam:
– mesečni strošek izvedbe praktičnega usposabljanja za udeleženca ali pa
– strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.
Mesečni strošek izvedbe učne delavnice v obliki praktičnega usposabljanja za udeleženca znaša 560 EUR, kar za šest mesecev pomeni skupaj 3.360 EUR.

Udeležencem učne delavnice izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE