Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2018

2018-11-16T07:55:10+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 9. 2. 2018

Rok za oddajo: od 12. 2. 2018 dalje do najkasneje 15. 11. 2018 do 12. ure, oziroma do porabe sredstev kreditne mase

Predmet javnega razpisa so proračunska sredstva Občine Ajdovščina, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina.

Subvencioniranje obrestne mere se odobri za najete kredite pri poslovni banki oziroma drugi finančni instituciji, s katero Občina Ajdovščina sklene pogodbo o subvencioniranju obrestne mere za kredite, za namen spodbujanja investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina.

Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0 %, odplačilna doba kredita je 5 oziroma 10 let, odvisno od višine kredita ter namena kredita.

Rok koriščenja najetega kredita je do 30. 11. 2017. Upravičenci so dolžni v roku 45 dni od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi državne pomoči (kredita s subvencionirano obrestno mero) Občino Ajdovščina pisno obvestiti ali bodo sklenili kreditno pogodbo in koristili odobrena kreditna sredstva, sicer se šteje, da odobrenih sredstev ne bodo koristili.

Kreditna sredstva z benificirano obrestno mero se bodo odobrila za investicijska vlaganja za naslednje namene:
– za nakup, urejanje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
– za nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov,
– za nakup nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,
za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE