P1 plus 2018 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

2018-09-12T09:37:26+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 16. 2. 2018

Roki za predložitev vlog so: 15.3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Kredit lahko krije do 80 % upravičenih stroškov. 20 % mora podjetje izkazati lastne udeležbe.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) in imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas na zadnji preteklega meseca pred oddajo vloge na razpis.

Delitev upravičencev glede na starost:
– MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana K41več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge;
– MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana do vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge.

Pogoji za kandidiranje na razpisu:
– Podjetje mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2017 in zavode);
– da v bilanci stanja za leto 2016 oziroma za leto 2017 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2018 in zavode);
– dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2016 oziroma za leto 2017 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2018 in zavode);
– ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do 31.12.2019 (za prijavne roke do vključno 1.5.2018) oz. 31.12.2020 (za prijavne roke po 1.5.2018).

Kreditni pogoji:
– Maksimalna dovoljena višina kredita: 1.250.000 EUR
– Obrestna mera: 6-mesečni EURIBOR + 0,65% do 1,15% (odvisno od vrste dejavnosti)
– Ročnost kredita: 1,5 let – 10 let (možen moratorij do 24 mesecev)

Upravičeni stroški:
– Stroški materialnih in nematerialnih investicij
– Obratna sredstva, kamor sodijo izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za opravljene storitve, izdatki za plače.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE