Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2

2018-12-04T08:43:00+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 26. 4. 2018

Roki za predložitev vlog so: 31. 8. 2018, 28. 9. 2018 ter 31. 10. 2018.

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji povezanimi z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote;
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
– diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala ali
– bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Vlagatelju je lahko po JR odobreno največ 1.000.000,00 EUR posojil/a oz. vlagatelju, ustanovljenem po 1. 1. 2015 500.000,00 EUR in pred 1. 1. 2015 1.000.000,00 EUR.

Najnižja upravičena višina projekta (brez DDV) ne sme biti nižja od 35.000,00 EUR. Najnižji znesek kredita mora biti nad 25.000,00 EUR, najvišji pa ne preko 1.000.000,00 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje projekt v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, predpogodb (brez DDV).

Posojilni pogoji:
– fiksna obrestna mera: 0,01 % letno,
– skupna doba vračanja posojila je največ 10 let oz. največ do 30. 6. 2028 let, ki vključuje največ 2-letni moratorij,
– mesečno vračanje glavnice posojila,
– polletno vračanje obresti, za obdobje med 1. 1. – 30. 6. ter 1. 7. – 31. 12.,
– Sklad ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja ter vodenja posojil,
– skupna doba vračanja posojila ne sme biti daljša od ekonomske dobe projekta,
– znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oz. koristi največ 24 mesecev moratorija,
– pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja,
– skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta odvisni od višine dodeljenega posojila in ekonomske dobe projekta.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE