Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

2018-10-26T09:50:16+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 6. 6. 2018

Rok za oddajo: 16. 7. 2018 in 22. 10. 2018

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %), ter celovita izraba lesnih tvoriv.
Javni razpis je namenjen:
spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov,
ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP in
spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oziroma rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les ipd.

Upravičeni prijavitelji so mala in srednje velika podjetja, sp.-ji in zadruge, registrirane pred 1. 1. 2016 in imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka:
– C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
– C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C31.03 – proizvodnja žimnic).

Podjetja bodo upravičena do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež/poslovno enoto/podružnico.
– Podjetje je v letih 2016 in 2017 že ustvarjalo prihodke iz dejavnosti C16 ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
– Podjetje ima vsaj bonitetno oceno C2, objavljeno na spletnem portalu GVIN2.
– Podjetje ima kapital v virih sredstev vsaj 25 % v enem od zadnjih dveh let (2016 in/ali 2017).
– Prijavitelj se lahko prijavi samo z eno vlogo (pri tem se upoštevajo tudi vsa K41njegova partnerska in povezana podjetja. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb).

Obdobje upravičenosti stroškov
– Od datuma oddaje vloge do 30. 9. 2020 (Vzhodna kohezijska regija).
– Od datuma oddaje vloge do 30. 9. 2018 (zahodna kohezijska regija).

Upravičeni stroški
– Nakup nove strojne opreme in novih strojev,
– nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije (do največ 50.000,00 EUR),
– storitev zunanjih izvajalcev (stroški transporta, montaže in zagona),
– plače in povračilo stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo na projektu, za polni delovni čas (vrednost enote urne postavke 10,09 EUR).

*DDV ni upravičen strošek. Transportna sredstva niso upravičen strošek.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE