Javni razpis – Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju

2018-10-26T09:46:35+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 22. 6. 2018

Rok za oddajo: 10. 8. 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov, v MSP s področja turizma na obmejnem problemskem območju.

Prijavitelji so MSP, ki niso v javni lasti, ali fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika. Delovati morajo na področju turizma (vsaj 12 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis) ter biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008):
– 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
– 55.201 Počitniški domovi in letovišča,
– 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom,
– 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča.
Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter zanjo izvesti investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost objektov ter za povečanje deleža obnovljivih virov.

Pogoji projekta
– Turistična kapaciteta mora biti evidentirana v AJPES-u – Register nastanitvenih obratov in mora imeti najmanj 8 stalnih ležišč.
– Načrtovana vrednost projekta mora znašati najmanj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost.
– Za objekt, ki je predmet investicije mora biti predložena Energetska izkaznica stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske učinkovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije pred izvedeno operacijo in po izvedeni operaciji z upoštevanjem načrtovanih ukrepov.

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

– Obnova objektov;
– Stroški informiranja in komuniciranja v višini do 10% upravičenih stroškov (samo v primeru, da nastanejo tudi stroški pod zaporedno številko 1);
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (samo v primeru, da nastanejo tudi stroški pod zaporedno številko 1).

Ukrepi, ki se bodo sofinancirali:
– celovita energetska obnova stavb;
– obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb;
– vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije;
– vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave;
– zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo;
– zamenjava kurilne naprave z novo kurilno napravo za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije;
– zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim;
– vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
– ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode;
– ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov.

Višina subvencije: 75% za vzhodni del Slovenije, ter 70% za zahodni del Slovenije.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE