2. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

2020-03-02T11:57:36+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 30. 3. 2018

Rok za oddajo: vložitev vloge poteka od 16. 4. 2018 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa.

Razpis omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za odpravljanje zaraščanja na zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so bila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje še ni bilo odpravljeno. Do podpore so upravičena tudi zemljišča, ki so sedaj opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd. V tem primeru je treba vlogi priložiti dovoljenje za krčitev gozda. Zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje po tem razpisu je cca 13.000 ha.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev. Podpora se dodeli samo za tiste površine, na katerih so bila dejansko opravljena agromelioracijska dela. Finančna pomoč se izplača kot enkratni pavšalni znesek 3.000,00 EUR/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju, oziroma sorazmerno površini, na kateri je bil odpravljeno zaraščanje. Najmanjša površina, za katero se dodeli pomoč, je 0,3 ha, ki je lahko seštevek večjega števila manjših površin, pri čemer posamezna zaraščena površina, na kateri se odpravlja zaraščanje, ne sme biti manjša od 0,1 ha.

Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju, ki ne sme preseči 15.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE