Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

2019-02-27T10:42:57+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 14. 12. 2018

Rok za oddajo: 20. 2. 2019

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %).

Javni razpis je namenjen:
spodbujanju uvajanja novih ali dvig zahtevnosti izdelkov,
ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Upravičeni stroški so:
stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb),
stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije,
stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani z operacijo.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE