INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014–2020: Ciljni razpis za standardne projekte št. 07/2019

2020-03-17T08:12:42+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 21. 1. 2019

Rok za oddajo: 15. 3. 2019 ob 12:00:59 (CET)

Predmet javnega razpisa:

sofinanciranje projektov, ki ustrezajo spodaj navedenim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem.

Prednostna os 1: Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja

Prednostna naložba 1b: spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanje povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranje tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje, zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo;

Specifični cilj 1: Okrepiti sodelovanje med ključnimi akterji za spodbujanje prenosa znanja in inovativnih.

Prednostna os 2: Sodelovanje za nizkooglične strategije in akcijski načrti

Prednostna naložba 4e: spodbujanjem nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi;

Specifični cilj 2: Spodbujanje izvajanja strategij in akcijskih načrtov za spodbujanje energetske učinkovitosti in krepitev ozemeljskih zmogljivosti za skupno načrtovanje nizkoogljične mobilnosti.

Prednostna os 3: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov

Prednostna naložba 6c: ohranjanje, varstvo, promocija in razvijanje naravne in kulturne dediščine;

Prednostna naložba 6d: varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami;

Prednostna naložba 6f: spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovitejšo rabo virov v sektorju odpadkov, vodnem sektorju ter v povezavi s tlemi, ali za zmanjšanje onesnaženosti zraka;

Specifični cilj 3.1: Ohranjanje, varstvo, obnavljanje in razvoj naravne in kulturne dediščine;

Specifični cilj 3.2: Okrepiti celostno upravljanje ekosistemov za trajnostni razvoj območja;

Specifični cilj 3.3: Razvoj in preizkušanje inovativnih okolju prijaznih tehnologij za izboljšanje upravljanja voda in ravnanja z odpadki.

Prednostna os 4: Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja

Prednostna naložba 11 ETS: izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter učinkovita javna uprava s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami;

Specifični cilj 4.1: Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive.

Programsko območje:
Slovenske regije:
– Goriška,
– Gorenjska,
– Osrednjeslovenska,
– Obalno-kraška,
– Primorsko-notranjska.

Italijanske regije:
– Videm,
– Gorica,
– Trst,
– Benetke,
– Pordenone.

Upravičenci:

– univerze, raziskovalne in razvojne organizacije;
– nacionalne, regionalne in lokalne oblasti;
– javne in zasebne organizacije, ki se ukvarjajo s trajnostno rastjo in socialnimi inovacijami;
– podporne poslovne organizacije
– grozdi, posredni udeleženci
– evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
– podjetja, posredni udeleženci tehnološke razvojne organizacije, tehniške šole;
– zasebne in javne ustanove;
– podjetja;
– neprofitni akterji.

Minimalni pogoj za partnerstvo je sodelovanje vsaj enega projektnega partnerja iz vsake države članice, od katerih mora biti vsaj eden italijanski iz dežele Veneto (Venezia NUTsIII) in vsaj eden slovenski iz ene od naslednjih statištičnih regij: Gorenjska ali Obalna-kraška ali Goriška. Priporočena velikost partnerstva je do 6 partnerjev. Vodilni partner je lahko javni ali zasebni organ. Seznam upravičencev je v skladu z določbami v programu določen za vsako prednostno naložbo.

Upravičeni stroški:
– stroški osebja,
– pisarniški in administrativni izdatki,
– potni in namestitveni stroški,
– stroški za zunanje strokovnjake in storitve,
– izdatki za opremo,
– izdatki za infrastrukturo in gradnje.

Izdatki, ki bodo upravičeni do finančnih sredstev, morajo nastati v obdobju med 1. juliji 2017 in 31. marec 2022.

Stopnja sofinanciranja: do 85% upravičenih stroškov.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE