Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Vipava za leto 2019

2019-12-19T10:27:42+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 22. 5. 2019

Rok za oddajo: 8. 11. 2019

Predmet javnega razpisa: so proračunska sredstva Občine Vipava, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Vipava.

Subvencioniranje obrestne mere se odobri za najete kredite pri poslovni banki oziroma drugi finančni instituciji, s katero Občina Vipava sklene pogodbo o subvencioniranju obrestne mere za kredite, za namen spodbujanja investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Vipava.

Z Odlokom o proračunu Občine Vipava za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) so za subvencioniranje obrestne mere za najete kredite zagotovljena sredstva v višini 32.000,00 €. Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0%, odplačilna doba kredita je 5 oziroma 10 let odvisno od višine kredita ter namena kredita.

Rok koriščenja najetega kredita je do 29.11.2019. Upravičenci so dolžni v roku 45 dni od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi državne pomoči (kredita s subvencionirano obrestno mero) Občino Vipava pisno obvestiti ali bodo sklenili kreditno pogodbo in koristili odobrena kreditna sredstva, sicer se šteje, da odobrenih sredstev ne bodo koristili.

Kreditna sredstva z bonificirano obrestno mero se bodo odobrila za investicijska vlaganja za naslednje namene:
– za nakup, urejanje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
– za nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov,
– za nakup nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,
– za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

Upravičeni stroški investicije so stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanja poslovnih in proizvodnih prostorov, stroški nakupa nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme, stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje). Stroški nakupa zemljišč ter poslovnih prostorov so upravičeni stroški le, če je naložba vezana na investicijo v razširitev ali posodobitev proizvodne ali storitvene kapacitete.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE